RSSAll Entries Tagged With: "วัสดุศาสตร์"

กระแสการขาดแคลนพลังงาน – สาขาวัสดุศาสตร์ , สาขา สถิติ และ สาขา คณิตศาสตร์

กระแสการขาดแคลนพลังงาน – สาขาวัสดุศาสตร์ , สาขา สถิติ และ สาขา คณิตศาสตร์

สถาบันที่เปิดสอน -           แผนกวิชาวัสดุศาสตร์ ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.sc.chula.ac.th/department/Material_Science/ -           สาขาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.sci.tu.ac.th -           สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)     คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://science.swu.ac.th/content/e11/e623/e1267/index_th.html -           สาขาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.science.cmu.ac.th/support/acadpro/mats_ms.pdf -           สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี www.tme.kmutt.ac.th/tme/readarticle.php?article_id=21   สถาบันที่เปิดสอน -          คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ  มหาวิทยาลัยบูรพา http://math.buu.ac.th/Bstat45.pdf -           คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.science.cmu.ac.th/department/statistics/instatistics/index.php -           คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ  มหาวิทยาลัยเกษตร     www.stat.sci.ku.ac.th/ -           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ  จุฬามหาวิทยาลัย          http://stat.acc.chula.ac.th/history.php -           คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    http://202.28.94.202/stat/History01.html [...]

วัสดุศาสตร์: ความหมาย ความก้าวหน้า อนาคต

วัสดุศาสตร์: ความหมาย ความก้าวหน้า อนาคต

วัสดุ…คืออะไรกันแน่ ? คำว่า “วัสดุ” เป็นคำที่เราได้ยินและใช้กันอย่างติดปากกันอยู่ทุกคน แต่เราทราบกันจริง ๆ มั้ยว่า วัสดุคืออะไร? เชื่อว่าทุกคนบอกได้ว่าวัสดุมีอะไรบ้าง แต่อาจจะไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไร บางท่านอาจจะคิดว่าวัสดุคือของแข็งที่สามารถจับต้องได้ บางท่านอาจจะคิดว่ามันคือสสารชนิดหนึ่ง บางท่านอาจจะบอกว่าวัสดุก็คือ โลหะ พลาสติก เซรามิก คอมโพสิต แก้ว ต่างคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป แต่โดยจริงแล้ววัสดุที่เป็นที่สนใจของนักวัสดุศาสตร์จะหมายถึง “สสารที่มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิศวกรรมและผ่านกระบวนการผลิตเพื่อเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของเครื่องใช้” ดังนั้นเราจึงอาจไม่เรียกทุกอย่างในโลกนี้ว่าวัสดุ ตัวอย่างเช่น เราไม่เรียกต้นมะพร้าวว่าวัสดุ แต่ถ้าเรานำเส้นใยที่ได้จากมะพร้าวมาปั่นเป็นเส้นใยแล้วปั่นเป็นเส้นเชือกแล้ว นั่นคือวัสดุ แล้ววัสดุศาสตร์ล่ะคืออะไร? วัสดุศาสตร์ (Materials Science) คือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ แต่ว่าศึกษาในแง่มุมไหนและอย่างไร? วัสดุศาสตร์ก็คือ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในการศึกษาเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานของวัสดุ และการจัดเรียงตัวในระดับอะตอมและสมบัติของวัสดุ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวนี้จะนำไปตอบคำถามที่ว่าเมื่อนำไปผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีสมรรถนะในการใช้งานอย่างไร ความรู้ที่นำมาใช้นั้นก็จะมีลักษณะเป็นสหวิทยาการคือการใช้ความรู้ในหลายๆ แขนงมาร่วมกันในการทำงาน และยิ่งในปัจจุบันที่วัสดุศาสตร์ได้เข้าไปมีบทบาทอย่างมากมายในเกือบจะทุกผลิตภัณฑ์ ดังนั้น วัสดุศาสตร์ในปัจจุบันจึงยิ่งจะต้องใช้ความรู้ในหลายแขนงวิชา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางฟิสิกส์ เคมี วิศวกรรม ชีววิทยา ไฟฟ้า คณิตศาสตร์ หรือการแพทย์ เข้ามาร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุและสมบัติที่สนใจ งานของนักวัสดุศาสตร์หรือผู้ที่ทำงานทางด้านการศึกษาวัสดุจึงเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของวัสดุ ศึกษาทดสอบสมบัติในลักษณะต่างๆ ของวัสดุนั้น [...]

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ ฝึกฝนกันได้

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.